نوجد في

ايطاليا
Mazara del Vallo

contrada Archi
strada comunale Mazara - Borgata CostieraMazara del Vallo للالتحاق

Palermo من

Mazara del Vallo - Palermo 29 الطريق السريع أ

Trapani من

Mazara del Vallo - Trapani 115 الطريق الوطني

Agrigento من

Castelvetrano - Agrigento 115 الطريق الاروبي ؤ
Mazara del Vallo - Castelvetrano 29 الطريق السريع أ